Data beskyttelse

Forord

Vi er glade for, at du besøger vores hjemmeside, og at du er interesseret i vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine personlige data seriøst og vil gerne benytte lejligheden til at informere dig om databeskyttelse i vores virksomhed.

For så vidt vi træffer beslutning om formål og midler til databehandling enten alene eller sammen med andre, omfatter dette primært pligten til at informere dig gennemskueligt om behandlingens art, omfang, formål, varighed og retsgrundlag (jf. § 13, stk. 14 DS- GMO). Med denne erklæring (herefter: ” Privatlivspolitik “) informerer vi dig om den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles af os.

1) Definitioner

Baseret på modellen i art. 4 DS-GVO er denne databeskyttelsesmeddelelse baseret på følgende definitioner:

– “Personlige data” (Art. 4 nr. 1 DS-GVO) er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En person kan identificeres, hvis de kan identificeres direkte eller indirekte, især ved at tildele en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, en online identifikator, lokaliseringsdata eller ved hjælp af oplysninger om deres fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske , kan økonomiske, kulturelle eller sociale identitetskarakteristika identificeres. Identificerbarheden kan også tilvejebringes ved at linke sådanne oplysninger eller anden yderligere viden. Det er irrelevant, hvordan informationen er opstået, dens form eller dens udformning (billeder, video- eller lydoptagelser kan også indeholde personoplysninger).

– “Behandling” (Art. 4 nr. 2 DS-GVO) er enhver proces, hvor personoplysninger håndteres, uanset om det er med eller uden hjælp fra automatiserede (dvs. teknologi-understøttede) processer. Dette omfatter især indsamling (dvs. erhvervelse), optagelse, organisering, arrangere, lagring, tilpasning eller ændring, oplæsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem transmission, distribution eller anden levering, sammenligning, sammenkædning, begrænsning, sletning eller ødelæggelse af personoplysninger samt ændring af et formål eller formål, som databehandlingen oprindeligt var baseret på.

– “Ansvarlig person” (Art. 4 nr. 7 DS-GVO) er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger.

– “Tredjemand” (art. 4 nr. 10 DS-GVO) er enhver fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ end den registrerede, den ansvarlige, databehandleren og de personer, der er under det direkte ansvar af den ansvarlige eller databehandler er autoriseret til at behandle personoplysningerne; dette omfatter også andre juridiske enheder.

– “Behandler” (Art. 4 nr. 8 DS-GVO) er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige, især i overensstemmelse med dennes instruktioner (f.eks. IT-service udbyder). I forhold til databeskyttelseslovgivningen er en databehandler i særdeleshed ikke en tredjepart.

– “Samtykke” (art. 4 nr. 11 DS-GVO) fra den registrerede betyder enhver frivillig, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse i det konkrete tilfælde i form af en erklæring eller anden klar bekræftende handling, som den registrerede er enig i angiver, at hun giver sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger.

2) Navn og adresse på den behandlingsansvarlige

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 4 nr. 7 DS-GVO:

PM Advokatfirma Rechtsanwälte Mader Christiansen Dau PartG mbB
Alsterarkaden 13
20534 Hamborg

E-mail: mail@pm-advokatfirma.dk
Telefon: +49 (0)40 57199070
Fax: +49 (0)40 571990799
www.pm-advokatfirma.dk

For yderligere information om vores virksomhed henvises til forlagsoplysningerne på vores hjemmeside: Link til forlag.

3) Lovgrundlag for databehandling

Som udgangspunkt er enhver behandling af personoplysninger forbudt ved lov og er kun tilladt, hvis databehandlingen falder ind under en af følgende begrundelser:

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO (“samtykke”): Hvis den registrerede frivilligt, på en informeret måde og utvetydigt har tilkendegivet ved en erklæring eller anden klar bekræftelseshandling, at han/hun vil behandle personoplysningerne vedrørende ham/hende for en eller flere specifikke formål stemmer overens;

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. b DS-GVO: Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, der træffes efter anmodning fra den registrerede;

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. c DS-GVO: Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som den ansvarlige er underlagt (f.eks. en lovbestemt opbevaringspligt);

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. d DS-GVO: Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. e DS-GVO: Hvis behandlingen er nødvendig for varetagelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er overdraget til den ansvarlige eller

– § 6 stk. 1 s. 1 lit. f DS-GVO (“legitime interesser”): Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den ansvarlige persons eller en tredjeparts legitime (især juridiske eller økonomiske) interesser, forudsat at den pågældendes modstridende interesser eller rettigheder ikke har forrang (især hvis dette er en mindreårig).

For de behandlinger, vi udfører, angiver vi nedenfor det gældende retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde. Behandlingen kan også baseres på flere retsgrundlag.

4) Datasletning og opbevaringsperiode

For de behandlinger, vi udfører, angiver vi nedenfor, hvor længe dataene vil blive opbevaret af os, og hvornår de vil blive slettet eller blokeret. Medmindre en udtrykkelig opbevaringsperiode er angivet nedenfor, vil dine personoplysninger blive slettet eller blokeret, så snart formålet eller det juridiske grundlag for opbevaring ikke længere gælder. Dine data gemmes i princippet kun på vores servere i Tyskland , med forbehold for en eventuel overførsel i henhold til reglerne i (5).

Opbevaring kan dog være nødvendig ud over den angivne periode i tilfælde af en (forestående) juridisk tvist med dig eller af skattemæssige eller kommercielle årsager. Hvis opbevaringsperioden foreskrevet i lovbestemmelserne udløber, vil personoplysningerne blive spærret eller slettet, medmindre yderligere opbevaring hos os er nødvendig, og der er lovgrundlag herfor.

Du kan dog til enhver tid slette din kundekonto. For at gøre dette skal du enten skrive en besked til ovenstående kontaktmuligheder eller bruge mulighederne på din kundekonto.

5) Datasikkerhed

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. TSL-kryptering til vores hjemmeside), under hensyntagen til den nyeste teknologi og implementeringen omkostninger og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen og de eksisterende risici for et databrud (inklusive dets sandsynlighed og virkning) for den registrerede. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Vi giver dig gerne yderligere information om dette efter anmodning. For at gøre dette skal du bruge kontaktoplysningerne angivet under 2).

6) Samarbejde med processorer

Vi bruger eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere til at behandle vores forretningstransaktioner (f.eks. inden for IT, telekommunikation og marketing). De handler kun i henhold til vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesforskrifterne i henhold til art.28 DS-GVO.

7) Krav til overførsel af personoplysninger til tredjelande

Som en del af vores forretningsforbindelser kan dine personlige oplysninger blive delt eller videregivet med tredjepartsvirksomheder. Disse kan også være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. i tredjelande. Sådan behandling udføres udelukkende for at opfylde kontraktlige og forretningsmæssige forpligtelser og for at opretholde dit forretningsforhold med os. Vi vil informere dig om de respektive detaljer om overførslen nedenfor på de relevante punkter.

Europa-Kommissionen har certificeret nogle tredjelande gennem såkaldte tilstrækkelighedsbeslutninger, at de har databeskyttelse, der er sammenlignelig med EØS-standarden (en liste over disse lande og en kopi af tilstrækkelighedsbeslutningerne kan findes her: http://ec. europa.eu/justice/data-protection/ international-transfers/adequacy/index_en.html). I andre tredjelande, hvortil personoplysninger kan overføres, er der muligvis ikke et konsekvent højt niveau af databeskyttelse på grund af manglende lovbestemmelser. Hvis dette er tilfældet, sørger vi for, at databeskyttelsen er tilstrækkeligt garanteret. Dette er muligt via bindende virksomhedsbestemmelser, standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen til beskyttelse af personoplysninger, certifikater eller anerkendte adfærdskodekser. Kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (se under (3)), hvis du ønsker mere information om dette.

8) Dine rettigheder

Du kan til enhver tid hævde dine rettigheder som registreret med hensyn til dine behandlede personoplysninger ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet under (2) ovenfor. Som registreret har du ret til:

– at anmode om oplysninger om dine data behandlet af os i overensstemmelse med art. 15 DS-GVO. Du kan især få oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af data, kategorierne af modtagere, som dine data blev eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af deres data, hvis de ikke blev indsamlet fra os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, om nødvendigt, meningsfuld information om deres detaljer;

– i overensstemmelse med artikel 16 DS-GVO, straks at anmode om rettelse af ukorrekte data eller færdiggørelse af dine data gemt af os;

– at anmode om sletning af dine data gemt af os i overensstemmelse med artikel 17 DS-GVO, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for at hævde, udøve eller forsvare krævet af juridiske krav;

– i henhold til artikel 18 DS-GVO at kræve begrænsning af behandlingen af dine data, i det omfang rigtigheden af dataene bestrides af dig eller behandlingen er ulovlig;

– i overensstemmelse med artikel 20 GDPR, at modtage dine data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at anmode om overførsel til en anden ansvarlig (” dataportabilitet “);

– at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 DS-GVO, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. e eller tændt. f GDPR finder sted. Dette er især tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig. Medmindre det er en indsigelse mod direkte annoncering, beder vi dig forklare grundene til, at vi ikke bør behandle dine data, som vi har gjort, da vi gjorde en sådan indsigelse. I tilfælde af din berettigede indsigelse vil vi undersøge situationen og enten afbryde eller justere databehandlingen eller vise dig vores tvingende beskyttelsesværdige grunde, på grundlag af hvilke vi vil fortsætte behandlingen;

– i henhold til artikel 7, stk. 3 DS-GVO dit engang givet samtykke (også før DS-GVO’ens gyldighed, dvs. før den 25. maj 2018) – dvs. din frivillige, informerede måde og utvetydigt gjort klart ved en erklæring eller anden klar bekræftende handling, at du accepterer behandling af de pågældende personoplysninger til et eller flere specifikke formål – til os til enhver tid tilbagekald , hvis du har givet en. Som følge heraf har vi ikke længere lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke for fremtiden og

– i henhold til artikel 77 GDPR at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger i vores virksomhed, for eksempel til den databeskyttelsestilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os: Hamburg Commissioner for Data Protection, Ludwig-Erhard-Straße 22, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

9) Ændringer i fortrolighedspolitikken

Som en del af videreudviklingen af databeskyttelseslovgivningen og teknologiske eller organisatoriske ændringer, bliver vores databeskyttelsesoplysninger løbende kontrolleret for eventuelle behov for justering eller supplering. Du vil især blive informeret om ændringer på vores tyske hjemmeside på www.pm-advokatfirma.dk.

Denne meddelelse om databeskyttelse er dateret april 2022.

10) Behandlede personoplysninger

Når vi bruger denne hjemmeside til informationsformål, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

a) “Logdata”: Når du besøger vores hjemmeside, gemmes en såkaldt logdatapost (såkaldte serverlogfiler) midlertidigt og anonymt på vores webserver. Denne består af:

– siden, som siden blev anmodet om (såkaldt henvisnings-URL)

– navn og URL på den anmodede side

– dato og klokkeslæt for opkaldet

– beskrivelsen af typen, sproget og versionen af den anvendte webbrowser

– IP-adressen på den anmodende computer, som er forkortet på en sådan måde, at en personlig reference ikke længere kan etableres

– mængden af overførte data

– styresystemet

– beskeden om opkaldet var vellykket (adgangsstatus/Http-statuskode)

– GMT-tidszoneforskellen

b) “Kontaktformulardata”: Ved brug af kontaktformularer behandles de overførte data (f.eks. køn, efternavn og fornavn, adresse, firma, e-mailadresse og tidspunktet for transmission).

c) Nyhedsbrev: Ud over den rent informationsmæssige brug af vores hjemmeside tilbyder vi abonnementer på vores nyhedsbrev, hvormed vi informerer dig om den aktuelle udvikling inden for erhvervsret og begivenheder. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil følgende “nyhedsbrevsdata” blive indsamlet, opbevaret og behandlet af os:

– siden, som siden blev anmodet om (såkaldt henvisnings-URL)

– dato og klokkeslæt for opkaldet

– beskrivelsen af den anvendte type webbrowser

– IP-adressen på den anmodende computer, som er forkortet på en sådan måde, at en personlig reference ikke længere kan etableres

– E-mail-adressen

– dato og tidspunkt for registrering og bekræftelse

Vi gør opmærksom på, at vi vurderer din brugeradfærd ved udsendelse af nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de afsendte e-mails såkaldte web beacons eller tracking pixels, som repræsenterer en-pixel billedfiler, der er gemt på vores hjemmeside. Til evalueringerne forbinder vi ovennævnte data og web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Links i nyhedsbrevet indeholder også dette ID. Dataene indsamles kun i pseudonymiseret form, dvs. ID’erne er derfor ikke knyttet til dine øvrige personlige data, direkte personlig reference er udelukket.

Hvis du ikke længere ønsker at tilmelde dig nyhedsbrevet, kan du bruge afmeldingslinket i hvert nyhedsbrev, eller du kan sende en e-mail for at erklære din tilbagekaldelse[mail@pm-advokatfirma .dk] eller ved at sende en besked til kontaktoplysningerne angivet i forlaget.

11) Databehandlingens formål og retsgrundlag

Vi behandler de ovenfor angivne personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR, de øvrige relevante databeskyttelsesforskrifter og kun i det omfang, det er nødvendigt. For så vidt som behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f DS-GVO repræsenterer de angivne formål også vores legitime interesser.

Behandlingen af logdata tjener statistiske formål og for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside, især stabiliteten og sikkerheden af forbindelsen (retsgrundlaget er Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).

Kontaktformulardata behandles for at behandle kundehenvendelser (lovgrundlaget er art. 6, stk. 1, S. 1 lit. b eller lit. f GDPR).

Nyhedsbrevsdataene behandles med det formål at sende nyhedsbrevet. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du behandlingen af dine personoplysninger (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 lit. a DS-GVO). Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in-procedure til at tilmelde os vores nyhedsbrev. Det betyder, at vi efter du har tilmeldt dig, sender dig en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Formålet med denne procedure er at kunne bevise din registrering og om nødvendigt at kunne afklare eventuel misbrug af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på linket i hver nyhedsbrevsmail, på e-mail til mail@pm-advokatfirma.dk eller ved at sende en besked til kontaktoplysningerne angivet i forlaget.

12) Varighed af databehandling

Dine data vil kun blive behandlet, så længe det er nødvendigt for at opnå de behandlingsformål, der er angivet ovenfor; de retsgrundlag, der er angivet i forbindelse med behandlingsformålene, finder tilsvarende anvendelse. Med hensyn til brug og opbevaringsperiode for cookies , bedes du bemærke punkt (5).

Tredjeparter, der bruges af os, vil opbevare dine data på deres system, så længe det er nødvendigt i forbindelse med levering af tjenester til os i overensstemmelse med den respektive ordre.

Du kan også finde mere information om opbevaringsperioden under (5).

13) overførsel af personlige data til tredjeparter; begrundelsesgrundlag

Følgende kategorier af modtagere, som normalt er databehandlere (se (7)), kan have adgang til dine personlige data:

– Tjenesteudbydere til driften af vores hjemmeside og behandlingen af de data, der er lagret eller transmitteret af systemerne (f.eks. til datacentertjenester, IT-sikkerhed). Retsgrundlaget for overdragelsen er herefter § 6, stk. 1 s. 1 lit. b eller tændt. f DS-GVO, for så vidt det ikke er en processor;

– Statslige organer/myndigheder, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse. Retsgrundlaget for overdragelsen er herefter § 6, stk. 1 s. 1 lit. c GDPR;

For garantier for et passende databeskyttelsesniveau, når oplysningerne videregives til tredjelande, se (8).

Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis der i henhold til artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO har givet deres udtrykkelige samtykke hertil.

14) Brug af cookies, plugins og andre tjenester på vores hjemmeside

a) Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Cookies er små tekstfiler, der tildeles den browser, du bruger, og som gemmes på din harddisk med en karakteristisk tegnstreng, og hvorigennem visse oplysninger flyder til det sted, der sætter cookien. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer og kan derfor ikke forårsage nogen skade. De tjener til at gøre internettets tilbud mere brugervenligt og effektivt generelt, det vil sige mere behageligt for dig.

Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. I nogle tilfælde indeholder cookies dog kun information om visse indstillinger, som ikke kan relateres til enkeltpersoner. Cookies kan dog ikke direkte identificere en bruger.

Der skelnes mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, som gemmes ud over den enkelte session. Med hensyn til deres funktion skelnes der mellem cookies:

– Tekniske cookies: Disse er obligatoriske for at bevæge sig rundt på webstedet, bruge grundlæggende funktioner og sikre webstedets sikkerhed; de indsamler ikke oplysninger om dig til markedsføringsformål, og de husker heller ikke, hvilke hjemmesider du har besøgt;

– Performance cookies: Disse indsamler information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke sider du besøger og f.eks. B. om der opstår fejl ved brug af hjemmesiden; de indsamler ingen oplysninger, der kan identificere dig – alle indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre vores hjemmeside og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere;

– Annoncecookies, målretningscookies: Disse tjener til at tilbyde hjemmesidebrugeren behovsbaseret annoncering på hjemmesiden eller tilbud fra tredjeparter og til at måle effektiviteten af disse tilbud; Annonce- og målretningscookies gemmes i maksimalt 13 måneder;

– Deling af cookies: Disse bruges til at forbedre interaktiviteten af vores hjemmeside med andre tjenester (f.eks. sociale netværk); Delingscookies gemmes i maksimalt 13 måneder.

Enhver brug af cookies, der ikke er absolut nødvendig ud fra et teknisk synspunkt, repræsenterer databehandling, der kun kan udføres med dit udtrykkelige og aktive samtykke i henhold til art. § 6 stk. 1 s. 1 lit. en GDPR er tilladt. Dette gælder især brugen af annoncerings-, målretnings- eller delecookies. Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger, der behandles af cookies, til tredjemand, hvis der i henhold til § 6, stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO har givet deres udtrykkelige samtykke hertil.

Du kan indstille de fleste webbrowsere (se hjælpefunktionen i menulinjen i din browser), så de ikke accepterer nye cookies, at du modtager en besked om, at der er lagt en ny cookie, eller at alle modtagede cookies er slået fra. For smartphones, tablets og andre mobile og stationære enheder kan du læse om de nødvendige indstillinger i den respektive betjeningsvejledning. Vi anbefaler dog, at du lader cookiefunktionerne være helt slået til, da det kun er muligt at forbedre vores hjemmesider yderligere til dine behov med cookies. Vores cookies gemmer ingen følsomme data såsom adgangskoder, kreditkortdata eller lignende. De forårsager ingen skade på din slutenhed og indeholder ingen virus.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner, du ønsker (f.eks. indkøbskurvsfunktion, sprogindstillinger), sættes på baggrund af artikel 6, stk. 1 lit. f) GDPR gemt. Webstedets operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til at analysere din surfeadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies, kan du til enhver tid ændre dine cookieindstillinger ved at bruge følgende link:

Skift privatlivsindstillinger

eller tilbagekald dit samtykke direkte og nemt:

tilbagekalde samtykker

Følgende cookies bruges på denne hjemmeside:

b) Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vi analyseværktøjet Google Analytics på denne hjemmeside, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Ltd, et datterselskab af Google LLC med base i USA. Når du besøger denne hjemmeside, gemmer Google Analytics cookies på din slutenhed og muliggør dermed en analyse af brugen af hjemmesiden og hvordan brugerne opfører sig, når de besøger denne hjemmeside. Dette gør os i stand til at analysere din brugeradfærd, hvorved dataene indsamles anonymt, ved hjælp af såkaldt IP-anonymisering, og overføres til og opbevares på Googles servere i USA. Under anonymiseringen forkortes de sidste otte cifre i IP-adressen og anonymiseres derved. Du kan forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt under følgende link: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Som et alternativ til browser-plugin’et kan du klikke på dette link for at forhindre fremtidig indsamling fra Google Analytics på denne hjemmeside. En opt-out-cookie gemmes på din slutenhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

c) Google Web Fonts

Vi bruger også Google Webfonts -tjenesten fra Google Ireland Ltd. på vores hjemmeside. Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruger Google Webfonts til at tilbyde brugere af denne hjemmeside en mere visuelt tiltalende hjemmeside. Når du besøger denne hjemmeside, oprettes der automatisk en forbindelse til Googles servere, og data kan overføres til Googles servere i USA. Især kan data som information om din browser eller din IP-adresse overføres. Vi anvender Googles webfontservice på baggrund af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, grundet vores legitime interesse i en optimal præsentation af vores hjemmeside.

Du kan finde mere information om Googles privatlivspolitik her:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

d) Plugins til sociale medier

Vi bruger ingen plugins til sociale medier på vores hjemmesider. Hvis vores hjemmesider indeholder symboler fra udbydere af sociale medier (f.eks. LinkedIn), bruger vi dem kun til passive links til de respektive udbyderes sider.

e) Fansider på sociale medier

Vi vedligeholder fansider på sociale medier på sociale medier på Facebook og Instagram. Disse fansider tjener til at skabe kontakt til dig som bruger håndgribelig og til at dele interessante nyheder, indhold og tilbud med dig. Du kan holde dig opdateret på vores fansider og også komme i kontakt med os. Operatørerne af disse fansider bruger cookies til at registrere din brugeradfærd, når du bevæger dig og interagerer på fansiderne. Du kan finde ud af, hvilke data der indsamles, og hvordan typen, omfanget og formålet med behandlingen af dataene ser ud i den respektive operatørs databeskyttelsesbestemmelser.

Her finder du et link til webstedsoperatørens privatlivspolitik:

Eksempler på links til udbydere af sociale medier:

-Du kan finde privatlivspolitikken for det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, på https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy se

-du kan se privatlivspolitikken for det sociale netværk Instagram, der drives af Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA på https://help.instagram.com/155833707900388;

– databeskyttelseserklæringen for det sociale netværk YouTube, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, kan findes på https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/ se f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf;

– databeskyttelseserklæringen for det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, kan findes på https://policy.pinterest.com/de/ privatliv – se politik;
På fansiderne indsamler vi generelt oplysninger om beskeder til os, indhold og anden information, som du deler med os på fansiderne, gennem opslag og lignende. Hvis du har en profil hos operatøren og har sat dine indstillinger, så vi kan se din profil, vil vi også modtage information om din profil såsom brugernavn mm.

Derudover deler operatørerne af fansiderne de såkaldte “sideindsigter” med os. Disse er statistiske og frem for alt depersonaliserede, dvs. Anonymiseret information om de besøgende på fansiderne og deres brugeradfærd. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. De personoplysninger, der behandles i forbindelse med “Sideindsigterne”, indsamles udelukkende af operatøren. Vi har ikke adgang til denne proces. Vi modtager kun information om, hvordan vores fansider bliver brugt og besøgt, og hvilke områder der er af interesse for brugeren, og hvilke der ikke er. Dette giver os mulighed for at optimere og videreudvikle vores fansider til brugernes nydelse. Vi ønsker at reagere på vores brugeres behov og ønsker for til enhver tid at tilbyde dem den bedste service.

Når vi behandler dine personlige data og giver os “Sideindsigt”, er vi i fællesskab ansvarlige med webstedets operatør i henhold til art. 26 DS-GVO. Derfor har vi i en aftale med site-operatøren delt indbyrdes, hvem der skal opfylde hvilke databeskyttelsesforpligtelser ifølge DS-GVO for behandling af personoplysninger i forhold til “site-indsigten”.

Du kan få adgang til og se det væsentlige indhold af aftalen og en liste over “Page Insight Data” under følgende link:
Historie om privatlivsindstillinger

For så vidt du har givet dit samtykke til webstedets operatør i forhold til oprettelsen af “Sideindsigt” som beskrevet ovenfor, er retsgrundlaget Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke). Ellers er retsgrundlaget Artikel 6 Stk. 1 Litra f GDPR, hvorved vores legitime interesser ligger i de ovennævnte formål.