Update for ejendomssektoren i Tyskland: Et overblik

I det nye år er der igen nogle ændringer at forvente for ejere og udlejere af fast ejendom i Tyskland. Vi vil gerne give dig et kort overblik.

Arv af fast ejendom vil blive dyrere

Værdiansættelsen af fast ejendom blev ændret med årsskatteloven 2022. Overdragelsen af fast ejendom kan blive dyrere, da værdiansættelsesloven (BewG) ændres med hensyn til arve- og gaveafgift. Gælder for værdiansættelsesdatoer fra den 31.12.2022. Navnlig tilpasses ejendomsrentesatserne og værditallene for formueværdiprocedure til det aktuelle markedsniveau. Justeringerne kan føre til en stigning i gave- og arveafgiften ved overdragelse af fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse samt ejerlejligheder, for så vidt som formueværdimetoden er relevant i det enkelte tilfælde. De skattefrie beløb blev ikke justeret.

Lineær afskrivning: Sats forhøjet fra to til tre procent

Den lineære AfA-sats for afskrivning af boligbygninger blev forhøjet fra to til tre procent fra den 1.1.2023. Dette gælder allerede for boliger, der er færdigbygget fra januar 2023, og ikke først - som oprindeligt planlagt - efter den 30.6.2023. I en begrænset periode skal der indføres et særligt afskrivningsfradrag, hvormed fem procent af byggeomkostningerne for nyopførte lejeboliger med energibygningsstandard "Effizienzhaus 40" (EH40/QNG) inden for fire år kan fradrages skattemæssigt inden for bestemte grænser.

Solcelleanlæg: Skattelettelser for små anlæg

Forbundsrådet har godkendt den årlige skattelov 2022 med ændringer for solcelleanlæg. Operatører af små anlæg skal fritages for indkomstskat, og købet vil fremover være momsfrit - og der vil være en ny momssats på nul procent. Der er mulighed for skattelettelser for små solcelleanlæg med en effekt på 30 kilowatt peak (kWp). Allerede i 2022 vil indtægter for sådanne installationer på ejerboliger og lejlighedsbygninger være fritaget for indkomstskat. Fra 2023 vil omsætningsafgiften også blive reduceret til nul.

Certificeret WEG-administrator pr. december 2023

Fra den 1. december 2023 kan ejerlejlighedsejere kræve, at der udpeges en certificeret administrator. Lederen skal fremlægge et kompetencebevis eller fremlægge dokumentation for passende uddannelse og kvalifikationer. Oprindeligt skulle dette gælde fra den 1. december 2022. Administratorer, der allerede var udpeget den 1. december 2020, anses for at være certificeret indtil den 1. juni 2024.

Bonus for gasvarmeanlæg i henhold til § 35c EStG bortfalder

Betingelserne for skatteincitamenter for nye varmeanlæg i ejerboliger ændres fra den 1. januar 2023 - bonussen for gasvarmeanlæg i henhold til § 35c EStG afskaffes. Der er tekniske minimumskrav til alle energiforanstaltninger, som er beskrevet i "Bekendtgørelse om fastsættelse af minimumskrav til energiforanstaltninger i bygninger til beboelse i henhold til § 35c i den tyske indkomstskattelov.

Centralvarme på gas: Obligatorisk hydraulisk afbalancering

Senest den 30. september 2023 skal gascentralvarmeanlæg være hydraulisk afstemt i beboelsesejendomme med mindst ti enheder - for andre bygninger gælder dette fra et areal på mere end 1.000 kvadratmeter varmeflade. Indtil den 15.9.2024 gælder forpligtelsen også for boligbygninger med seks eller flere enheder.

GEG-ændring: stramning skridt for skridt

Loven om bygningsenergi (GEG) trådte i kraft den 1. november 2020. En yderligere ændring trådte i kraft den 1. januar 2023 (nedsættelse af det tilladte årlige primærenergiforbrug i nye bygninger fra de tidligere 75 % af referencebygningen til 55 %). De planlagte højere krav til varmeisolering vil ikke blive gennemført foreløbig. Der er imidlertid blevet bebudet yderligere stramninger for 2024, herunder en solcelleforpligtelse. Der er planlagt en større ændring af GEG i 2025, som meddelt af det føderale arkitektkammer (BAK). GEG indeholder krav til bygningers energikvalitet, udarbejdelse og anvendelse af energiattester og anvendelse af vedvarende energi i bygninger.

BEG-reformen er trådt i kraft

Reformen af det føderale tilskud til energieffektive bygninger (BEG) trådte i kraft den 1. januar 2023. Med ændringerne indføres der også en ny bonus på 15 procentpoint for seriel renovering. Det betyder, at der gælder nye betingelser for renovering til standarden for energieffektive huse. Ændringerne medfører også en ny bonus for seriel renovering.

Tilskud til nye bygninger: Direktivet træder i kraft fra marts 2023

En separat finansieringsretningslinje for "klimavenlige bygninger" forventes at følge den 1. marts 2023. Særligt bæredygtige boligbyggerier støttes via lån til nedsat rente med et maksimalt tilskud på 150 000 euro pr. enhed. For klimavenlige boligbygninger uden bæredygtighedsmærke kan der søges om op til 100 000 euro pr. bolig. Rentesatsnedsættelsen dæmper således rentebyrden med op til fire procent om året, målt i forhold til almindelige markedsvilkår.

CO2-omkostninger: Udlejers andel og administratorens forpligtelser

Loven om CO2-omkostningsfordeling trådte i kraft den 1. januar 2023. Der gælder en gradueret model: Jo bedre energieffektivitet i bygningen, jo mindre er udlejers andel og omvendt. Indtil nu har lejerne betalt alene. Udlejerne vil fremover være forpligtet til at videregive de oplysninger fra varmeregningen eller brændselsregningen, som anvendes til at bestemme, hvordan CO2-prisen fordeles.

Ejendomsmarkedet i Tyskland vil fortsat være spændende i 2023. Hvis du har spørgsmål om investering i fast ejendom i Tyskland eller juridiske spørgsmål om allerede eksisterende ejendomme, er du velkommen til at kontakte os.
#pm-advokatfirma
Vi svarer på spørgsmål, som du endnu ikke har tænkt på!